THÔNG BÁO

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Báo cáo giải trình công nghệ

Những điểm mới trong Nghị định 40/2019/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Ngày 1/7/2019, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường chính thức có hiệu lực thi hành. Nghị định có nhiều điểm mới, đột phá trong công tác quản lý bảo vệ môi trường “từ bị động giải quyết sang chủ động phòng ngừa”.


1