Kế hoạch bảo vệ môi trường

LẬP HỒ SƠ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Kế hoạch Bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước và là một quá trình phân tích, đánh giá, dự báo các tác động đến môi trường trong giai đoạn xây dựng và hoạt động của dự án. Từ đó doanh nghiệp đề xuất các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn.

Kế hoạch bảo vệ môi trường phải được lập và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi tiến hành các hoạt động xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị.

Kế hoạch bảo vệ môi trường có hai loại:

- Kế hoạch bảo vệ môi trường cấp huyện: UBND huyện phê duyệt. Dành cho các Dự án thuộc cột 5, Phụ lục II, Mục I, đồng thời không thuộc Phụ lục IIa, Mục I ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

- Kế hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh: Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Dành cho các Dự án thuộc cột 5, Phụ lục II, Mục I, đồng thời thuộc Phụ lục IIa, Mục I ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

2. Tại sao phải lập hồ sơ Kế hoạch bảo vệ môi trường?

- Tuân thủ pháp luật tại Việt Nam về môi trường khi thực hiện dự án đầu tư:

+ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014.

+ Nghị định 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/2/2015 về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

+ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu.

+ Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

- Thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường.

- Đánh giá, dự báo trước các tác động của dự án đến môi trường, từ đó có các biện pháp nhằm hạn chế - xử lý các tác động xấu đến môi trường.

3. Các đối tượng phải lập hồ sơ Kế hoạch bảo vệ môi trường

Theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP, đối tượng phải đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường gồm có:

- Dự án đầu tư mới hoặc dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất có tổng quy mô, công suất của cơ sở đang hoạt động và phần đầu tư mới thuộc đối tượng quy định tại cột 5 Phụ lục II Mục I ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP;

- Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án, phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, có phát sinh lượng nước thải từ 20 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 500 m3/ngày (24 giờ) hoặc chất thải rắn từ 01 tấn/ngày (24 giờ) đến dưới 10 tấn/ngày (24 giờ) hoặc khí thải từ 5.000 m3 khí thải/giờ đến dưới 20.000 m3 khí thải/giờ (bao gồm cả cơ sở đang hoạt động và phần mở rộng) trừ các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại cột 3 Phụ lục II Mục I ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

4. Quy trình thực hiện hồ sơ Kế hoạch bảo vệ môi trường

Hình. Sơ đồ quy trình thực hiện hồ sơ Kế hoạch bảo vệ môi trường thông thường

                    

Thuyết minh quy trình:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ khách hàng

Theo nhu cầu của Khách hàng, Công Nghệ Xanh sẽ trực tiếp liên hệ Khách hàng, thu nhận một số thông tin cần thiết ban đầu liên quan đến Dự án.

Bước 2: Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến Dự án

Công Nghệ Xanh hỗ trợ khách hàng tra cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến Dự án và tư vấn Khách hàng các quy định trên địa bàn tỉnh Long An cần phải tuân thủ khi đầu tư. Trong một số trường hợp cần thiết, Công Nghệ Xanh có thể liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh để xin hướng dẫn về mặt pháp lý cho Dự án.

Bước 3: Báo giá và ký hợp đồng

Công Nghệ Xanh thực hiện báo giá và ký hợp đồng thực hiện với Khách hàng.

Bước 4: Triển khai nghiệp vụ cần thiết để hoàn thiện hồ sơ Dự án

Ngay sau khi ký hợp đồng, Công Nghệ Xanh triển khai các nghiệp vụ cần thiết để hoàn thành hồ sơ Dự án như:

- Khảo sát, đo đạc và thu thông tin chi tiết để viết hồ sơ Dự án.

- Viết hồ sơ

- Gửi hồ sơ đã dự thảo đến Khách hàng, để Khách hàng kiểm duyệt xem Hồ sơ đúng với thông tin đã cung cấp và nhu cầu thực tế đầu tư hay không.

- Điều chỉnh dự thảo theo ý kiến của Khách hàng.

Bước 5: Khách hàng ký duyệt hồ sơ, nộp hồ sơ theo quy định

Sau khi Khách hàng ký duyệt và đóng dấu hồ sơ, Công Nghệ Xanh sẽ liên hệ cơ quan thẩm định để nộp hồ sơ theo quy định.

Bước 6: Liên hệ cơ quan hoàn thiện hồ sơ

- Công Nghệ Xanh liên hệ cơ quan để được hỗ trợ xem xét, thẩm định hồ sơ.

- Công Nghệ Xanh điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ theo góp ý của cơ quan thẩm định.

- Công Nghệ Xanh theo dõi sát tiến trình xử lý hồ sơ và sử dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ để đẩy nhanh tiến trình thẩm định phê duyệt hồ sơ Dự án.

 Bước 7: Bàn giao kết quả cho khách hàng

Bàn giao kết quả theo thỏa thuận trong hợp đồng với khách hàng.

 

Quy trình thực hiện hồ sơ Kế hoạch bảo vệ môi trường nêu trên dành cho các Dự án thông thường. Đối với các Dự án đặc biệt, Công Nghệ Xanh sẽ có quy trình thực hiện riêng, phù hợp cho từng loại hình. Quy trình đối với các Dự án đặc biệt này, Công Nghệ Xanh sẽ trao đổi trực tiếp với Khách hàng khi ký hợp đồng thực hiện.

5. Thời gian thực hiện hồ sơ

- Thời gian thực hiện hồ sơ Kế hoạch bảo vệ môi trường cấp huyện là 30 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng và thực hiện đầy đủ thỏa thuận giữa các bên theo hợp đồng.

- Thời gian thực hiện hồ sơ Kế hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh là 45 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng và thực hiện đầy đủ thỏa thuận giữa các bên theo hợp đồng.

6. Chi phí thực hiện hồ sơ

Báo giá theo từng dự án.

7. Lệ phí nộp cơ quan nhà nước

Đối với hồ sơ Kế hoạch bảo vệ môi trường sẽ không nộp phí thẩm định.

8. Cam kết của Công Nghệ Xanh

Tự hào là đơn vị tư vấn môi trường chuyên nghiệp, uy tín duy nhất tại Long An. Công ty CP SX TM DV Công Nghệ Xanh cam kết:

- Hoàn 100% tiền đã nhận nếu không bàn giao được sản phẩm theo hợp đồng.

- Hướng dẫn Khách hàng làm đúng quy định pháp luật và quy định của tỉnh.

 

Quý Khách hàng có nhu cầu lập hồ sơ Kế hoạch bảo vệ môi trường nhưng không hiểu rõ quy trình thực hiện hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn lập hồ sơ Kế hoạch bảo vệ môi trường miễn phí và tiếp cận dịch vụ tư vấn môi trường chuyên nghiệp, hoàn thành hồ sơ nhanh với chi phí hợp lý.

Các tin khác:


1